Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.masojiko.cz provozovatel Jiří Kozojed,  řeznictví - uzenářství, IČ: 62420224, se sídlem Plickova 552/23, 140 00 Praha 4, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „e-shop“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.masojiko.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP e-shopu upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb e-shopu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi e-shopem a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.masojiko.cz kupuje anebo hodlá zakoupit v e-shopu službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.masojiko.cz možný.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb e-shopu propagovaných na internetovém portálu www.masojiko.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je eshopem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. E-shop může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. E-shop informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu eshop.krutimaso.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi e-shopem a zákazníkem

2.1. E-shop na internetovém portálu www.masojiko.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb e-shopu za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.masojiko.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu eshop.krutimaso.cz.

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.masojiko.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči e-shopu, a proto zaručuje následující:

 a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.masojiko.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje e-shopu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.masojiko.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.masojiko.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován resp. zvolí prodejnu, na které Nákup osobně vyzvedne, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Minimální kupní cena zboží v Objednávce není stanovena. Váhový limit na objednávku není stanoven.

2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník e-shopu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. E-shop neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. E-shop je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva mezi e-shopem a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za e-shop předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.11. Zákazník bere na vědomí, že e-shop není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.masojiko.cz

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.masojiko.cz, její změna je možná pouze, pokud se e-shop ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.masojiko.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem e-shopu) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud e-shop zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je e-shop oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu e-shop informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je e-shop oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. E-shop neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat e-shopu na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za e-shop předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za www.masojiko.cz předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy e-shopu telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.masojiko.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že e-shop je oprávněn v případě jakéhokoliv podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka neprodleně zlikvidovat.

VI. Cena Nákupu a platební podmínky

6.1. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou kauce při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit pouze bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány (dále jen „Kauce“). Před zaplacením Kauce na cenu za Nákup není e-shop povinen zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat

6.2. Cena Nákupu je splatná při předání zboží z Objednávky. Na zaplacení ceny Nákupu se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek Zákazník nedoplácí. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.3. E-shop vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad.

6.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena v Košíku před odesláním objednávky.

6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. E-shop odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. E-shop tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu e-shop nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že e-shop nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, a nebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je e-shop zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u e-shopu, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu e-shop v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4. E-shop nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.5. Zákazník souhlasí, že e-shop nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.masojiko.cz. E-shop nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.masojiko.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.masojiko.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a E-shop dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně e-shopu vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky e-shopu a nebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.masojiko.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.masojiko.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.masojiko.cz.

8.2. Přístup a užití internetového portálu www.masojiko.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

8.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.masojiko.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.masojiko.cz. Internetový portál www.masojiko.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků e-shopu který je v souladu s jeho určením.

8.4. Zákazník užívá internetový portál www.masojiko.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.masojiko.cz jsou pouze ilustrativní.

8.5. E-shop neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.masojiko.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.masojiko.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

8.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.masojiko.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí e-shopu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. E-shop se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.masojiko.cz je nezávadný.

8.7. E-shop si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.masojiko.cz.

8.8. E-shop není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené